Wydział operacyjno - szkoleniowy ds. łączności i obronnych

Do zadań wydziału operacyjno – szkoleniowego, ds. łączności i obronnych należy w szczególności:
1)    analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń ,katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;
2)    opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
3)    przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;
4)    koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu;
5)    przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;
6)    analizowanie stanu wyposażenia podmiotów ksrg oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
7)    zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksrg na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę ze stanowiskiem kierowania komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej;
8)    sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez podmioty ksrg, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;
9)    przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować  w akcjach ratowniczych;
10)    nadzorowanie gotowości operacyjnej podmiotów włączonych do ksrg, analizowanie gotowości operacyjnej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;
11)    przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
12)    przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
13)    koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksrg;
14)    prowadzenie ewidencji podmiotów wchodzących w skład ksrg  na obszarze działania;
15)    współudział w nadzorze nad organizacją oraz uzgadnianiem sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą powiatową;
16)    bieżące informowanie oficera prasowego komendanta powiatowego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i  postępie akcji ratowniczo-gaśniczych;
17)    współdziałanie w  pracach dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;
18)       planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i ksrg na
         obszarze powiatu;
19)     organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;
20)       inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem   podmiotów ksrg na obszarze powiatu;
21)       organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych
         stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej
       strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
22)        planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, 
         a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy powiatowej  oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
23)    nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a także dla prawidłowego funkcjonowania systemu dysponowania podmiotów ksrg;
24)    zapewnienie niezawodnego działania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
25)    współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności;
26)    analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy powiatowej;
27)    koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności podmiotów krsg na obszarze działania komendy powiatowej;
28)    planowanie i wdrażanie w podmiotach ksrg na obszarze działania komendy powiatowej nowoczesnych technik  łączności;
29)    sporządzanie informacji i analiz z zakresu  łączności;
30)    prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie powiatowej;
31)    koordynowanie realizacji zadań obronnych;
32)    prowadzenie kancelarii materiałów niejawnych.