Sekcja ds. organizacyjno - kadrowych i archiwizacji

Do zadań sekcji ds. organizacyjno -  kadrowych i archiwizacji  należy w szczególności:

1)            realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;

2)            organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;

3)            opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego;

4)            prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;

5)            prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;

6)            organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;

7)            przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;

8)            opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej;

9)            organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostki ratowniczo – gaśniczej;

10)        realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej;

11)        prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego;

12)        realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta powiatowego;

13)        przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej w tym dowódcy jednostki ratowniczo – gaśniczej;

14)        opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej;

15)        opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;

16)        ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;

17)        prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej;

18)        sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;

19)        realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;

20)        analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego.

21)        prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.

 Do zadań  samodzielnego stanowiska pracy ds. finansów należy w szczególności:
1)    sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;
2)    prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;
3)    prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
a)    wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej;
b)    zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową;
c)    przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;
d)    zapewnieniu terminowego ściągania należności;
4)    analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;
5)    prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
6)    nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej;