Samodzielne stanowisko ds. finansów

 Do zadań  samodzielnego stanowiska pracy ds. finansów należy w szczególności:
1)    sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;
2)    prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;
3)    prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
a)    wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej;
b)    zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową;
c)    przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;
d)    zapewnieniu terminowego ściągania należności;
4)    analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;
5)    prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
6)    nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej;