Jednostka Ratwniczo - Gaśnicza (PJRG)

Do zakresu działania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej należy  w szczególności:

1)    organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
2)    wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
3)    dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań;
4)    wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
5)    przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze działania;
6)    współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
7)    rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
8)    realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg;
9)    prowadzenie  doskonalenia zawodowego;
10)    udział w aktualizacji:
a)    stanu gotowości operacyjnej;
b)    procedur ratowniczych;
c)    dokumentacji operacyjnej.